Siła mediów:
ludzie - organizacje - technologie
5. KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Warszawa, 19–21.09.2019
DO KONGRESU POZOSTAŁO:
Call for papers
Rozwój technologii informacyjnych i mediów, w powiązaniu ze zmianą społeczną, powoduje erozję tradycyjnych modeli i praktyk medialnych. Zmianie ulegają zarówno relacje mediów z otoczeniem społecznym/politycznym, jak i wewnątrz organizacji, co wynika z konieczności ciągłej innowacji i konkurowania na rynku. Jednocześnie organizacje stojące na straży wolności słowa (Freedom House, Reporterzy bez Granic) wskazują na zwiększenie kontroli państwa nad mediami. Układ sił między mediami a polityką ulega zmianie w erze cyfrowego autorytaryzmu, pracownicy mediów nie są bowiem w stanie obronić się przed naciskami ze strony władzy. Także z wyników badań publiczności, jak i ze wskaźników ekonomicznych wynika, że siła mediów ulega zmianie. Na znaczeniu zyskują nowe formy organizacyjne mediów i strategie współpracy ze środowiskiem kreatywnym oraz zaawansowanych technologii (high-tech). Wszystko to sprawia, że siła mediów rozumiana tradycyjnie jako ‘władza’ i wpływ na społeczeństwo wymaga uwzględnienia dodatkowych czynników i wypracowania nowego kompleksowego spojrzenia. Wskazują na to na przykład tacy badacze jak James Curran („Media and Power”, 2002) czy Manuel Castells („Władza komunikacji”, 2009).

Zgodnie z sugestią Desa Freedmana, który w ciągu ostatnich kilku lat badał siłę i władzę mediów w Wielkiej Brytanii,
„potrzebujemy definicji siły/władzy mediów, która będzie wystarczająco jasna, aby uchwycić zagrożenia, jakie może ona stwarzać dla demokracji i wystarczająco skomplikowana, aby móc w pełni ocenić jej kanały, sieci, uczestników i efekty” (Freedman, „Contradictions of Media Power”, 2014).
- Des Freedman
Kondycję współczesnych mediów oraz perspektywy ich rozwoju proponujemy analizować wykorzystując kategorię siły, jako pojęcia uwzględniającego kategorię wpływu, władzy wraz z dynamiką relacji i efektów działania mediów w ramach trzech płaszczyzn: ludzkiej, organizacyjnej i technologicznej. Tytułową siłę mediów rozumiemy zatem jako ich rolę i pozycję w społeczeństwie (wolność słowa, etyka mediów, zaufanie do mediów, badania publiczności, wpływ na publiczność), układ sił między mediami a polityką (kampanie wyborcze, prawo mediów, polityka medialna), efektywność rynkową (innowacje, strategie rozwojowe, pluralizm i koncentracja), rozproszenie i strukturalną niepewność oraz zdolności adaptacyjne – czyli jak media zmieniają się pod względem struktury i kultury organizacyjnej.

Przyjęcie takiej perspektywy pomoże nam w dostrzeżeniu dynamiki i złożoności siły mediów i poszukiwaniu odpowiedzi na kluczowe pytania, w tym m.in:

Jaką siłę wpływu na współczesne społeczeństwo mają media?

Jak silne są zasady i wartości dziennikarskie?

Czy w tym układzie zaczyna dominować perspektywa technologiczna? Jaką rolę w określaniu siły mediów odgrywają technologie (Big Data, algorytmy itp.)?

Dlaczego konieczna jest nowa definicja siły mediów? I jakie mogą być konsekwencje jej przyjęcia (np. systemowe, regulacyjne)?

Czy mamy do czynienia z nowym układem sił między głównymi aktorami: państwem/władzą polityczną, mediami i publicznością?

Czego brakuje w badaniach zmierzających do określenia współczesnej siły mediów?

Odpowiedzi na powyższe pytania proponujemy poszukiwać w ramach różnych subdyscyplin i tematów, które świadczą o interdyscyplinarności nauki o mediach. W odpowiedzi na wielowymiarowość zjawiska siły mediów proponujemy dyskusję w ramach trzech głównych bloków tematycznych:
I. Ludzie
– publiczności współczesnych mediów,
– funkcje i zadania mediów w epoce cyfrowej,
– język mediów i siła perswazji,
– wartość, normy i systemy odpowiedzialności mediów,
– studia nad kulturą dziennikarską,
– komunikowanie międzykulturowe,
– polaryzacja społeczna i medialna,
– edukacja medialna,
– mobilność pracowników mediów,
– komunikowanie lokalne i środowiskowe.
Book Now
II. Organizacje
– własność i zarządzanie mediami,
– komunikowanie międzynarodowe (organizacje i instytucje),
– modele systemów medialnych,
– media i polityka,
– polityka medialna i prawo mediów,
– finansowanie mediów i modele biznesowe,
– reklama i public relations,
– relacje mediów z instytucjami kultury, strategie rozwojowe,
– studia nad mediami jako organizacją (kultura i struktura organizacyjna)
– nowe formy mediów, startupy dziennikarskie
View Speakers
III. Technologie
– technologie informacyjne, nowe media i platformy multimedialne,
– media społecznościowe,
– komunikacja wizualna,
– Big Data a współczesne media,
– innowacje w mediach: wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość,
– automatyzacja współczesnego dziennikarstwa,
– smart city,
– Internet Rzeczy,
– nowe formy reklamy i PR,
– user-generated content.
Book Now
Przyjmowanie zgłoszeń
Obrady Kongresu będą odbywać się w języku polskim i angielskim. Zgłoszenia wystąpień powinny być nadsyłane w formie abstraktów (max. 500 słów), które będą podlegać recenzowaniu przez Komitet Organizacyjny.

Kryteria oceny:

zgodność z tematem konferencji

poprawność merytoryczna i metodologiczna

oryginalnośc i aktualność tematu

wkład w rozwój badań nad mediami

praktyczne zastosowanie wyników badań

Ważne daty

do 15.03.2019

Przyjmowanie zgłoszeń wystapień (wraz z abstraktami)

20.04.2019

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia

20.04.-1.09.2019

Przyjmowanie opłat

19–21.09.2018

Obrady Kongresu

Opłaty konferencyjne
Opłaty obejmują koszty uczestnictwa (materiały konferencyjne, catering, dwie uroczyste kolacje oraz imprezy towarzyszące).

Dla członków PTKS zniżka - 50 zł.
Dla uczestników z Polski
500 zł
/ osobę
 • Opłata obejmuje:
 • koszty uczestnictwa
 • materiały konferencyjne
 • catering
 • dwie uroczyste kolacje
 • imprezy towarzyszące
ZAPISZ SIĘ
Dla doktorantów
300 zł
/ osobę (80 € dla uczestników zagranicznych)
 • Opłata obejmuje:
 • koszty uczestnictwa
 • materiały konferencyjne
 • catering
 • dwie uroczyste kolacje
 • imprezy towarzyszące
ZAPISZ SIĘ
Dla uczestników zagranicznych
130 €
/ osobę
 • Opłata obejmuje:
 • koszty uczestnictwa
 • materiały konferencyjne
 • catering
 • dwie uroczyste kolacje
 • imprezy towarzyszące
ZAPISZ SIĘ
Nr konta do wpłat
POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ,
ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

PKO Bank Polski 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

Tytułem: Kongres + imię i nazwisko uczestnika

Teksty wygłoszone podczas Kongresu oraz następnie zgłoszone przez Autorów do publikacji, po zakwalifikowaniu w procesie recenzyjnym, zostaną opublikowane w kwartalniku „Studia Medioznawcze” (wymogi redakcyjne dostępne na stronie internetowej: http://studiamedioznawcze.pl).
Kontakt / organizatorzy
Sekretariat:
mgr Dagmara Sidyk
kongresptks2019@uw.edu.pl

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa
Tel. +48 225520294, 225523915

Kontakt
Masz pytanie? Napisz do nas.